Συχνοί λόγοι Αποκοπής Διαταγής Πληρωμής

Εάν έχετε λάβει Διαταγή Πληρωμής, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχετε τη δυνατότητα Ανακοπής κατά αυτής εντός 15 ημερών από την επίδοσή της.  Η ανακοπή είναι δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται στο Δικαστήριο που εξέδωσε τη Διαταγή πληρωμής και το οποίο αναγράφει όλες τις ενστάσεις και διαφωνίες που έχει ο οφειλέτης...

Οι κυριότερες αιτίες συσσώρευσης των χρεών

Τα τελευταία χρόνια, τα χρέη των επιχειρήσεων παρουσιάζουν συσσωρευτική και αυξητική τάση. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες από την BFS, ένα μεγάλο ποσοστό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι εκτεθειμένο σε άμεσο κίνδυνο συσσώρευσης χρεών, ενώ ο μέσος όρος αύξησης των επιχειρηματικών χρεών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη και το Ηνωμένο...