Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Η Holistic Consulting Services παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και διαχείρισης κρίσεων σε επιχειρήσεις. Ειδικεύεται στην εξυγίανση – αναδιάρθρωση και στο στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων, με έμφαση στη ριζική θεραπεία των αιτιών, που ευθύνονται για την επιχειρηματική κρίση.

Δημιουργία - Οργάνωση & Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου κάθε επιχείρηση έρχεται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις, όπως οι διεθνείς εξελίξεις και η ψηφιοποίηση, η ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και άμεση ανταπόκριση είναι σαφής.
Είτε πρόκειται για νεοσύστατες επιχειρήσεις, είτε για επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτυχθούν, η αναγκαιότητα προσαρμογής στα νέα δεδομένα επιτάσσει μία άρτια οργάνωση, ευέλικτη και αποτελεσματική, ώστε να ακολουθήσει η επιθυμητή ανάπτυξη, αλλά και σταθερότητα, που θα αντικρούσει τους πιθανούς κινδύνους.

Ποιοι είμαστε;

Η Holistic Consulting Services στελεχωμένη από ένα εξειδικευμένο τμήμα επιχειρηματικών συμβούλων στη σύσταση, παραμετροποίηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, ακολουθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην επιχειρησιακή δραστηριοποίηση, τόσο των λειτουργικών δράσεων όσο και της εταιρικής κουλτούρας της επιχείρησης. Στόχος μας είναι η οργάνωση και η μεγέθυνση της εταιρείας σας μέσω της ομαλής, πολύπλευρης λειτουργίας της και κατ’ επέκταση της μεγιστοποίησης του εταιρικού branding.

Διαχείριση Κρίσης

Η διαχείριση κρίσεων είναι η εφαρμογή στρατηγικών που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν έναν οργανισμό να αντιμετωπίσει ένα ξαφνικό και σημαντικό αρνητικό γεγονός.

Μια κρίση μπορεί να συμβεί ως αποτέλεσμα ενός απρόβλεπτου γεγονότος ή μιας απρόβλεπτης συνέπειας κάποιου γεγονότος που είχε θεωρηθεί ως πιθανός κίνδυνος. Και στις δύο περιπτώσεις, οι κρίσεις απαιτούν σχεδόν πάντα την ταχεία λήψη αποφάσεων για τον περιορισμό της ζημίας στον οργανισμό.

Η φύση της πιθανής ζημίας ποικίλλει ανάλογα με τη φύση της κρίσης. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, μια κρίση μπορεί να επηρεάσει την υγεία ή την ασφάλεια, τα οικονομικά του οργανισμού, τη φήμη του οργανισμού ή κάποιον συνδυασμό αυτών.

Στόχοι διαχείρισης κρίσεων

Η διαχείριση κρίσεων επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τη ζημιά που προκαλεί μια κρίση. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η διαχείριση κρίσεων είναι το ίδιο πράγμα με την αντιμετώπιση κρίσεων. Αντίθετα, η διαχείριση κρίσεων είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία που εφαρμόζεται πριν καν συμβεί μια κρίση. Οι πρακτικές διαχείρισης κρίσεων εφαρμόζονται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια κρίση.

Διαχείριση κρίσης ανάκαμψης έναντι διαχείρισης κινδύνου

Πριν από την έναρξη μιας κρίσης, ο σχεδιασμός πριν από την κρίση στοχεύει στον εντοπισμό των κινδύνων και στη συνέχεια στην εύρεση τρόπων για τον μετριασμό ή τη μείωση αυτών των κινδύνων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η διαχείριση κρίσεων και η διαχείριση κινδύνων είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Διαχείριση κινδύνου σημαίνει αναζήτηση τρόπων ελαχιστοποίησης των κινδύνων. Η διαχείριση κρίσεων περιλαμβάνει την εξεύρεση του καλύτερου τρόπου αντίδρασης όταν συμβαίνει ένα περιστατικό. Ως εκ τούτου, η διαχείριση κινδύνων είναι ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης κρίσεων, αλλά η διαχείριση κρίσεων καλύπτει την αντιμετώπιση περιστατικών, ενώ η διαχείριση κινδύνου συνήθως όχι.

Πόσο μάλλον για τις επιχειρήσεις, που χρήζουν εξυγίανσης, η απαγκίστρωση από τις παραδοσιακές μεθόδους λειτουργίας και η μετάβαση από τον φαύλο κύκλο του δίπολου σύμπτωμα-αντιμετώπιση στην λογική της αιτίας-θεραπείας είναι αναγκαία. Άλλωστε, η εικονική βεβαιότητα αποτελεί το βασικό εμπόδιο για την ανάκαμψη μίας εταιρείας. Το κενό, που πρέπει να καλυφθεί, ώστε να αναδειχθεί το ουσιαστικό πρόβλημα, η βασική αιτία της κρίσης, έρχεται να συμπληρώσει η Holistic Consulting Services, διαθέτοντας την απαιτούμενη εξειδίκευση, τεχνογνωσία και εμπειρία.

Για τον λόγο αυτό, η διαχείριση κρίσεων αποτελεί έναν από τους πυλώνες των συμβουλευτικών μας υπηρεσιών. Η αποτίμηση του κινδύνου, με γνώμονα την γνώση κι όχι την γνώμη, και η επιλογή της κατάλληλης λύσης στα πλαίσια μίας σφαιρικής και ταυτόχρονα εξειδικευμένης οπτικής αποτελεί τη μέθοδό μας. Η λύση, άλλωστε, πρέπει να δίνει τη δυνατότητα της επιλεκτικότητας (πολλά μοντέλα, διάφορες εναλλακτικές) για να επιλέγουν αυτές που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες υλοποίησης.

Στη Holistic Consulting Services, έχοντας εμπειρία και γνώσεις, παρουσιάζουμε μια ολοκληρωμένη λύση, αναλύοντας την στον επιχειρηματία βήμα – βήμα, με σκοπό να θεραπευτεί και να πάρει τη γνώση, ώστε να μην επαναλάβει τα ίδια λάθη.

Οικονομική & Λειτουργική Αναδιάρθρωση

Συνήθως, το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων, που καλείται να αντιμετωπίσει μία επιχείρηση, εντοπίζεται, όχι μόνο στο περιβάλλον και τις εκάστοτε μακροοικονομικές συνθήκες, αλλά και στο εσωτερικό της. Μέσω της λειτουργικής αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων, άλλωστε, μία επιχείρηση μπορεί να ανταπεξέλθει σε όσες εξωγενείς προκλήσεις μπορεί να προκύψουν.

Ανάπτυξη & Διαχείριση Τραπεζικών Σχέσεων

Λόγω των πρόσφατων προβλημάτων και μεταβολών στον τραπεζικό κλάδο, η ανάγκη υποστήριξης στον τομέα των τραπεζικών σχέσεων αποτελεί σύνηθες φαινόμενο για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Όντας σε συνεχή επικοινωνία με όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και κατέχοντας την απαραίτητα τεχνογνωσία όσον αφορά στην μεθοδολογία της πιστοληπτικής αξιολόγησης των επιχειρήσεων, διαδραματίζουμε το ρόλο του διαπραγματευτή, με στόχο την διεκδίκηση των βέλτιστων όρων για τους πελάτες μας.

Ποια είναι η προσέγγισή μας;

Η Holistic Consulting Services αναπτύσσει ένα τετραμερές μοτίβο για την δημιουργία, την οργάνωση και τη διαχείριση μίας εταιρείας