Λογιστικές & Φορολογικές Υπηρεσίες

Η Holistic Consulting Services ειδικεύεται στην παροχή λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών για εταιρείες και φυσικά πρόσωπα, καθοδηγώντας και συμβουλεύοντας τους με σκοπό την αποφυγή παραλείψεων και εσφαλμένων τακτικών, οι οποίες θα είχαν συνέπειες για τον πελάτη.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Η πολυπλοκότητα των λογιστικών θεμάτων, σε συνδυασμό με το φαινόμενο της υποτίμησης των λογιστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, συχνά, προκαλούν προβλήματα και κινδύνους στους επιχειρηματίες, οι οποίοι αφενός έρχονται αντιμέτωποι με ζητήματα που δεν έχουν -και δεν οφείλουν να έχουν- τις γνώσεις για να τα επιλύσουν κι αφετέρου φαίνεται, ουσιαστικά, να βρίσκονται σε άγνοια όσον αφορά την πραγματική οικονομική πορεία της επιχείρησής τους.

Για τον λόγο αυτό, η Holistic Consulting Services, επιδιώκει με βάση τη λογική, την εχεμύθεια και την έγκαιρη πρόβλεψη, να συμβάλλει ουσιαστικά στη λογιστική υποστήριξη των επιχειρήσεων. Μέσα στον χώρο μας, σε συνδυασμό με τις άλλες υπηρεσίες, το τμήμα των λογιστικών υπηρεσιών συμβάλλει σε μια ολοκληρωμένη λύση για την επιχείρησή σας. Σκοπός μας είναι να δίνεται πλήρης εικόνα στον πελάτη μας, όσον αφορά στα λογιστικά του ζητήματα, και εγκαίρως να του προτείνουμε λύσεις.

Φορολογικές Υπηρεσίες

Στο ίδιο ολιστικό πλαίσιο πρόβλεψης και αποτίμησης, οι φορολογικές υπηρεσίες δημιουργούνται από την ανάγκη για ένα φορολογικό πλάνο, ρεαλιστικό και αποδοτικό, που βασίζεται στο παρελθόν αλλά αποσκοπεί στην μελλοντική σας ανάπτυξη και σταθερότητα.

Η επίγνωση των φορολογικών σας υποχρεώσεων αποτελεί κύριο μέλημά μας, γεγονός που πραγματοποιείται και από τον εσωτερικό έλεγχο, μέσο που στοχεύει στη διασφάλιση της υγειούς λειτουργίας της επιχείρησής σας.

Μισθοδοσία

Ένα από τα μεγαλύτερα λογιστικά ζητήματα, που καλείται να αντιμετωπίσει μία επιχείρηση είναι αυτό της μισθοδοσίας. Τα κόστη εργασίας, οι αποδείξεις πληρωμής προσωπικού, οι δηλώσεις μισθοδοσίας αποτελούν μερικές από τις υπηρεσίες, που είναι αναγκαίες για μία επιχείρηση, οι οποίες δε, πρέπει να εναρμονίζονται πλήρως με την εργατική νομοθεσία.

Έλεγχος & Συμβουλευτική

Με στόχο τη διευκόλυνση του ελέγχου της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και της εξασφάλισης της έννομης και υγειούς λειτουργίας, η Holistic Consulting Services παρέχει την υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου, εντοπίζοντας τυχόν δυσλειτουργίες και προλαμβάνοντας περιπτώσεις ελλιπούς διαχείρισης.

Ποιοι είμαστε;

Η Holistic Consulting Services, επιδιώκει με βάση τη λογική, την εχεμύθεια και την έγκαιρη πρόβλεψη, να συμβάλλει ουσιαστικά στη λογιστική υποστήριξη των επιχειρήσεων. Μέσα στον χώρο μας, σε συνδυασμό με τις άλλες υπηρεσίες, το τμήμα των λογιστικών υπηρεσιών συμβάλλει σε μια ολιστική εξατομικευμένη λύση για την επιχείρησή σας. Σκοπός μας είναι να δίνεται πλήρης εικόνα στον πελάτη μας, όσον αφορά στα λογιστικά του ζητήματα, και εγκαίρως να του προτείνουμε λύσεις.

Ποια είναι η προσέγγισή μας;

Η Holistic Consulting Services αναπτύσσει ένα τετραμερές μοτίβο για την παροχή συμβουλευτικής και τη διαχείριση των λογιστικών και φορολογικών υποθέσεων της επιχείρησής σας.