Συχνοί λόγοι Αποκοπής Διαταγής Πληρωμής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Εάν έχετε λάβει Διαταγή Πληρωμής, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχετε τη δυνατότητα Ανακοπής κατά αυτής εντός 15 ημερών από την επίδοσή της.  Η ανακοπή είναι δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται στο Δικαστήριο που εξέδωσε τη Διαταγή πληρωμής και το οποίο αναγράφει όλες τις ενστάσεις και διαφωνίες που έχει ο οφειλέτης .Η ανακοπή αποτελεί πολύ σημαντικό μέσο που διαθέτει ο οφειλέτης, ώστε να αντιμετωπίσει τη διαταγή πληρωμής, καθώς μόνο με αυτόν τον τρόπο έχει τη δυνατότητα να σταματήσει τις συνέπειες της. Ποιοι είναι οι συχνότεροι λόγοι για τους οποίους γίνεται δεκτή από το δικαστήριο η Ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής;

  1. Μη προσκόμιση έγκυρων εγγράφων κατά την έκδοση της Διαταγής Πληρωμής

Σε περίπτωση που ο δανειστής προσκομίσει προς έκδοση της διαταγής πληρωμής ελλιπή έγγραφα ή για παράδειγμα απλά αντίγραφα(χωρίς επικύρωση) τότε η διαταγή πληρωμής ακυρώνεται έπειτα από ανακοπή λόγω έλλειψης έγγραφης απόδειξης της απαίτησης.

  • Έλλειψη δικονομικής συμφωνίας, σχετικά με την αποδεικτική ισχύ των αποσπασμάτων κίνησης του λογαριασμού, στη σύμβαση.

Στη σύμβαση με τους πιστωτές θα πρέπει να υπάρχει όρος σύμφωνα με τον οποίο η απαίτηση της τράπεζας και το ποσό της θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα εμπορικά βιβλία της τράπεζας και την κίνηση του λογαριασμού του δανείου. Σε περίπτωση που ο όρος αυτός δεν υπάρχει, η διαταγή πληρωμής μπορεί να ακυρωθεί κατόπιν ανακοπής, λόγω έλλειψης έγγραφης απόδειξης.

  • Προσκόμιση μηνιαίων δελτίων ενημέρωσης υπολοίπου αντί αποσπάσματος από τα εμπορικά βιβλία της τράπεζας.

Πολλές φορές οι τράπεζες κατά την έκδοση της διαταγής πληρωμής προσκομίζουν, αντί για το απόσπασμα των εμπορικών τους βιβλίων, τις μηνιαίες επιστολές που αποστέλλονται στον οφειλέτη προς ενημέρωση του υπολοίπου του δανείου του, γεγονός που δεν έχει αποδεικτική ισχύ.

  • Ελλείψεις στα αποσπάσματα των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας

Το απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις χρεοπιστώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του δανείου, συχνά, ωστόσο, δεν αποτυπώνεται πλήρως η  κίνηση του λογαριασμού του δανείου από την εκταμίευσή του μέχρι την καταγγελία του.

  • Μη υπογραφή της καταγγελίας από πρόσωπο που εκπροσωπεί την τράπεζα/fund

Η καταγγελία της σύμβασης δανείου βάσει της οποίας εκδίδεται η διαταγή πληρωμής θα πρέπει να υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους  του πιστωτικού ιδρύματος, δηλαδή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί, ωστόσο, συχνά η καταγγελία δεν υπογράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά από απλούς υπαλλήλους της τράπεζας ή της εταιρείας διαχείρισης, χωρίς να προσκομίζεται η σχετική εξουσιοδότηση γεγονός που την καθιστά άκυρη.

  • Λανθασμένη επίδοση της Διαταγής Πληρωμής

Η διαταγή πληρωμής για να είναι έγκυρη θα πρέπει να επιδοθεί εντός 2 μηνών από την έκδοσή της στο πρόσωπο κατά του οποίου απευθύνεται. Η επίδοση της διαταγής πληρωμής υπόκεινται σε διάφορους όρους και προϋποθέσεις προκειμένου να αποδεικνύεται η ορθότητα της, πολλές φορές ωστόσο συμβαίνει να μην ακολουθούνται οι νόμιμες διατυπώσεις π.χ επιδόθηκε σε λάθος διεύθυνση ,γεγονός που μπορεί να αποτελέσει λόγο ανακοπής  .

  • Καταχρηστικοί Γενικοί όροι Συναλλαγών

Πολλές φορές , όροι που περιλαμβάνονται στις τραπεζικές συμβάσεις χαρακτηρίζονται από αδιαφάνεια και έχουν ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του καταναλωτή ,οι όροι αυτοί έχουν κριθεί από τα δικαστήρια ως παράνομοι και καταχρηστικοί και συνιστούν ένα ακόμη λόγο ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής .

  • Μη απόδειξη της μεταβίβασης της απαίτησης από την τράπεζα στην εταιρεία ειδικού σκοπού

σε περίπτωση που την έκδοση της διαταγής πληρωμής αιτείται η εταιρεία διαχείρισης κατόπιν μεταβίβασης της απαίτησης από την τράπεζα σε εταιρεία ειδικού σκοπού ,θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται περίληψη της σύμβασης μεταβίβασης, όπως αυτή καταχωρίζεται στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών. Πολλές φορές ωστόσο τα δικαστήρια έχουν κρίνει ότι αυτό δεν αρκεί καθώς σε αυτήν δεν περιλαμβάνονται αναλυτικά οι όροι της μεταβίβασης.

Αν επιθυμείτε μια Δωρεάν Συμβουλευτική συνεδρία με το εξειδικευμένο κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Holistic, διαβάστε περισσότερα για την υπηρεσία μας πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Σημείωση: Αυτό το άρθρο παρέχει γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως νομική συμβουλή. Για εξειδικευμένη και όχι νομική συμβουλή στη διαχείριση της κρίσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. +2104283510/11

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΡΘΡΑ