Πτωχευτικός Νόμος: Συχνές Ερωτήσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Τι είναι ο Νέος Πτωχευτικός Νόμος;

Ο Νέος Πτωχευτικός Νόμος έχει φέρει σημαντικές αλλαγές στη ρύθμιση οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων. Πρόκειται ουσιαστικά για μία δεύτερη ευκαιρία που αφορά μία μεγάλη μερίδα οφειλετών, ιδίως όσων έχουν εξαιρετικά υψηλές οφειλές, ή όσων δεν έχουν ακίνητη περιουσία και καλούνται να διαχειριστούν ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πτωχευτικός Νόμος επιδιώκει να δώσει λύση στη διαχείριση του πολύ υψηλού ιδιωτικού χρέους, το οποίο αγγίζει τα 234 δισ. ευρώ στη χώρα μας και να δώσει την ευκαιρία στους οφειλέτες να επανακάμψουν οικονομικά και επαγγελματικά.

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν:

  • Σύνολο περιουσιακών στοιχείων έως 350.000 ευρώ.
  • Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών έως 700.000 ευρώ.
  • Μέσο όρο απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου στα 10 άτομα.

Πώς κηρύσσεται η Πτώχευση;

Ο οφειλέτης κηρύσσεται σε πτώχευση όταν βρίσκεται σε παύση πληρωμών. Αυτό σημαίνει ότι αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις. Ο οφειλέτης βρίσκεται σε πάυση πληρωμών όταν, για οφειλές πάνω από 30.000€, δεν καταβάλλει ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις προς τους πιστωτές τους. Συγκεκριμένα:

  • τουλάχιστον το 40% ή τουλάχιστον 60% όταν πρόκειται για πτώχευση μικρού αντικειμένου, των συνολικών ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του προς τον αντίστοιχο φορέα.
  • για τουλάχιστον 6 μήνες.
  • εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ

Ο οφειλέτης παραμένει σε παύση πληρωμών ακόμη κι αν:

  • καταφέρει να εκπληρώσει επιλεκτικά κάποιες ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του ή
  • αδυνατεί να εκπληρώσει έστω και μία σημαντική ληξιπρόθεσμη χρηματική οφειλή του.

Πώς έρχεται η Απαλλαγή;

Η απαλλαγή από τα χρέη με βάση τον νέο νόμο έρχεται 3 έτη μετά την πτώχευση, εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει περιουσία στο όνομά του, ενώ εάν διαθέτει στοιχεία σημαντικής αξίας που υπερβαίνουν σε αξία το δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών του υποχρεώσεων και η ελάχιστη αξία τους δεν υπολείπεται των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, όπως π.χ. την κατοικία του, η περίοδος απαλλαγής μειώνεται στο 1 έτος από την πτώχευση. Στα 3 αυτά χρόνια της περιόδου απαλλαγής ο οφειλέτης θα υποχρεούται, με βάση τον νέο νόμο, να καταβάλει στους πιστωτές του μέρος του ετήσιου εισοδήματός του που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Για τις επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας δεν αναμένεται να εμφανίζει εισοδήματα στο όνομά του καθώς για να επαναδραστηριοποιηθεί θα περιμένει πρώτα να πετύχει την απαλλαγή.

Η απαλλαγή αφορά σε όλα τα χρέη του οφειλέτη;

Βάσει του νέου πτωχευτικού νόμου δεν απαλλάσσεται ο οφειλέτης από α) οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την υποβολή της αίτησης πτώχευσης, β) οφειλές από δόλο ή βαρεία αμέλεια που προκάλεσε θάνατο ή σωματική βλάβη προσώπου, γ) οφειλές από τα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και δ) οφειλές διατροφής.

Αν επιθυμείτε μια Δωρεάν Συμβουλευτική συνεδρία με το εξειδικευμένο κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Holistic, διαβάστε περισσότερα για την υπηρεσία μας πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Διαχείριση Κρίσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΡΘΡΑ