Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, υπάρχει ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα της Δ.ΥΠ.Α. (παλιός Ο.Α.Ε.Δ.) με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες»
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες και τα ποσά της επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών έχουν ως εξής:


• 466,5€ μηνιαία (5.598€ ετήσια) για ανέργους (≤12 μήνες) ηλικίας 30-49 ετών
• 559,8€ μηνιαία (6.717,6€ ετήσια) για ανέργους (≤12 μήνες) ηλικίας 50 ετών και άνω
• 606,45€ μηνιαία (7.277,4€ ετήσια) για μακροχρόνια ανέργους 30 ετών και άνω
• 653,1€ μηνιαία (7.837,2€ ετήσια) για μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω
• 699,75€ μηνιαία (8.397€ ετήσια) για άνεργες γυναίκες ηλικίας 30 ετών και άνω


Σας παραθέτουμε παρακάτω ορισμένες προϋποθέσεις όπου θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή:
1). Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες (όπως αναγράφω πιο πάνω), η επιχείρηση προβαίνει σε αναγγελία πρόσληψης του ωφελούμενου στο «ΕΡΓΑΝΗ» και θα πρέπει να απασχοληθεί με πλήρης απασχόληση.
2). Δικαιούχοι του προγράμματος είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, δραστηριοποιούνται στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής και Πειραιά καθώς και στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Επίσης θα πρέπει η κάθε επιχείρηση να διαθέτει αριθμό μητρώου Ο.Α.Ε.Δ. δηλαδή, να απασχολεί προσωπικό.
3). Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά). Εφόσον ο αριθμός του προσωπικού κατά την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου τριμήνου είναι ίδιος και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραμένει σταθερός -ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού- είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης στη δράση. Η ανωτέρω προϋπόθεση περί μη μείωσης προσωπικού θα πρέπει να τηρείται και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έως την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης της επιχείρησης στη δράση.
** Ως μείωση προσωπικού θεωρείται: η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, ή η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση.
** Εάν η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση προσωπικού κατά το χρονικό διάστημα που έπεται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, δύναται να ενταχθεί στη δράση, εφόσον καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία της αξιολόγησης.
4). Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται (αναφέρω ορισμένες υποκατηγορίες) είναι οι εξής
Α. Τα νυχτερινά κέντρα.
Β. Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό.
Γ. Οι επιχειρήσεις με έδρα την οικία του εργοδότη (ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, εμπορικοί αντιπρόσωποι), οι οποίες δεν διαθέτουν διαμορφωμένο διακριτό επαγγελματικό χώρο για την απασχόληση των ωφελούμενων.
Δ. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο όπου θα απασχοληθεί το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα ) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση.
Ε. Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας.
Ζ. Να μην έχουνε λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση (π.χ. ΕΣΠΑ, ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ), άνω των 200.000 € τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα).
5). Οι ωφελούμενοι να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των ΚΠΑ (τουλάχιστον 1 μήνα) της Δ.ΥΠ.Α., να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση. Επίσης να είναι ηλικίας 30 ετών και άνω, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 30 έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 31ο έτος κατά την ημερομηνία υπόδειξης τους από την αρμόδια Υπηρεσία.
6). Δεν μπορούνε να ενταχθούνε στο πρόγραμμα (αναφέρω ορισμένες υποκατηγορίες):
Α. Άτομα τα οποία είχανε απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν, στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους,
Β. Είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα).
7). Εάν κατά την διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρηση θέλει να απολύσει τον ωφελούμενο, θα πρέπει να τον αντικαταστήσει σε ένα (1) μήνα, ενώ σε περίπτωση αποχώρησης του δεν είναι υποχρεωτικό να τον αντικαταστήσει.. Επίσης ο ωφελούμενος προσλαμβάνεται με σύμβαση αόριστού χρόνου, μόλις λήξει η διάρκεια επιδότησης (12 μηνών), τότε η επιχείρηση μπορεί να τον σταματήσει δηλαδή να τον απολύσει (χωρίς έχει κυρώσεις από το πρόγραμμα) αλλά θα πρέπει να του καταβάλλει την νόμιμη αποζημίωση απόλυσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Α. Εάν για παράδειγμα η επιχείρηση μόλις εκδοθεί η εγκριτική απόφαση ένταξης απασχολεί 10 άτομα-ενεργά, αυτά θεωρούνται ως δεσμευόμενο προσωπικό που σημαίνει ότι κατά την διάρκεια του προγράμματος (12 μήνες) εάν απολυθεί κάποιος εργαζόμενος θα πρέπει μέσα σε ένα (1) μήνα να τον αντικαταστήσει, ενώ σε περίπτωση αποχώρησης του δεν είναι υποχρεωτικό.
Β. όσο αφορά το ποσό της επιχορήγησης μισθού & ασφαλιστικών εισφορών που επιδοτεί η Δ.ΥΠ.Α. θα σας αναγράψω ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό προς εσάς.
π.χ. Κάνατε την αίτηση, λάβατε την εγκριτική απόφαση, βρήκατε τον ωφελούμενο (ηλικίας 32 ετών), τον προσλαμβάνετε με τον νόμιμο κατώτατο μισθό (713,00€) που σημαίνει ότι το μισθολογικό κόστος για εσάς είναι 871,93€ (ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΙΣΘΟΣ: 614,11 & Ε.Φ.Κ.Α.: 257,82), η Δ.ΥΠ.Α. θα σας επιδοτήσει το ποσό 466,50€, οπότε το κόστος που θα επιβαρυνθείτε για εσάς είναι η διαφορά δηλαδή 405,43€ (871,93€ – 466,50€)
8). Ο ωφελούμενος θα απασχολείται 5ήμερο-ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ και δεν θα εργάζεται στο ωράριο μεταξύ 22:00-06:00.
9). Ο ωφελούμενος που θέλετε να προσλάβετε μπορεί να είναι ένα δικό σας γνώριμο άτομο (αρκεί να μη έχει σχέση πρώτου βαθμού συγγένειας με τον ιδιοκτήτη ή με τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης). Η εναλλακτική λύση είναι να σας τον αναζητήσει ο εργασιακός σύμβουλος της Δ.ΥΠ.Α..
** Πριν υποβάλλουμε την αίτηση επικοινωνείτε μαζί μας για να μας ενημερώσετε εάν ο ωφελούμενος που επιθυμείτε είναι δικό σας άτομο, ενώ στην περίπτωση που επιθυμείτε να σας τον αναζητήσει η Δ.ΥΠ.Α., θα πρέπει να μας ορίσετε κάποια επιπλέον στοιχεία π.χ. ΑΝΤΡΑΣ ή ΓΥΝΑΙΚΑ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ-ΓΝΩΣΕΙΣ.
** μόλις εκδοθεί η εγκριτική απόφαση, θα πρέπει να προσλάβετε τον ωφελούμενο εντός 60 ημερών. Επίσης το συγκεκριμένο πρόγραμμα λήγει μόλις καλυφθούνε οι επιδοτούμενες θέσεις.
** Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε το τμήμα μισθοδοσίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΡΘΡΑ