Γενικές Επιχειρηματικές Υπηρεσίες

Στην Holistic Consulting Services δεν παρέχουμε νομικές υπηρεσίες, όμως
μέσα από την πολυετή εμπειρία μας στην επίλυση πολυδιάστατων θεμάτων
στις επιχειρήσεις, αναλαμβάνομε να σας παρουσιάσουμε την οπτική μας για
το επιχειρηματικό υπόβαθρο μίας υπόθεσης.

Εξωδικαστικός Συμβιβασμός- Ρυθμίσεις Οφειλών Επιχειρήσεων

Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός αποτελεί το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο ρύθμισης οφειλών, που συμβάλλει στην αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων και τη δυνατότητα επανεκκίνησής τους.

Κόκκινα Δάνεια

Όλες οι συστημικές τράπεζες, προχώρησαν σε δραστικές αλλαγές για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι τραπεζικές οφειλές που είχαν τεθεί σε αναστολή επανήλθαν σε κανονική αποπληρωμή από τις αρχές του 2022.

Πλειστηριασμοί

Η Holistic Consulting Services διαχειρίζεται υποθέσεις ρύθμισης πλειστηριασμών ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων, με σκοπό την, εξεύρεση συμφέρουσας λύσης με βάση τα εισοδήματα αλλά και την ακίνητη περιουσία των δανειοληπτών.