Εξωδικαστικός Συμβιβασμός- Ρυθμίσεις Οφειλών Επιχειρήσεων

Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός λειτουργεί ως εργαλείο ρύθμισης οφειλών, που συμβάλλει αποτελεσματικά στην αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων και τη δυνατότητα επανεκκίνησής τους.

Ο νέος νόμος (ν. 4738/2020) παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους υπερχρεωμένους πολίτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες να έχουν πλέον το δικαίωμα στη «δεύτερη ευκαιρία» και την δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και λοιπούς πιστωτές, διασφαλίζοντας συγχρόνως την πρώτη τους κατοικία.

Παράλληλα, συμβάλλει στην οικονομική σταθερότητα και ελευθερία. Με το νέο νόμο, ικανά ως προς την ένταξη στον πτωχευτικό είναι τόσο τα νομικά όσο και τα φυσικά πρόσωπα. Οι ευάλωτες κατηγορίες μπορούν να υποβάλλουν αίτημα μεταβίβασης ή μίσθωσης της κύριας κατοικίας τους σε φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης, ο οποίος αποκτά τη κυριότητα του ακινήτου και προχωρά σε μίσθωση της κατοικίας για 12 έτη.

Αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία μπορεί να υποβάλει:

 

  1. Το στάδιο του εξωδικαστικού μηχανισμούπου δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους υπερχρεωμένους πολίτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες να έχουν πλέον το δικαίωμα στη «δεύτερη ευκαιρία» και την επιλογή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και λοιπούς πιστωτές, προστατεύοντας παράλληλα την πρώτη τους κατοικία.
  2. Το στάδιο της πτώχευσης ή πλειστηριασμού:Μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο για οικονομική σταθερότητα και ελευθερία. Αναλαμβάνουμε την κατάθεση της αίτησης στο αρμόδιο Δικαστήριο και την κήρυξη της πτώχευσης μέχρι την οριστική απαλλαγή σας από τις οφειλές. Με το νέο νόμο, πτωχευτική ικανότητα έχουν όχι μόνο τα νομικά αλλά και τα φυσικά πρόσωπα.

Οι ευάλωτες κατηγορίες μπορούν να υποβάλλουν αίτημα μεταβίβασης ή μίσθωσης της κύριας κατοικίας τους σε φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης, ο οποίος αποκτά τη κυριότητα του ακινήτου και προχωρά σε μίσθωση της κατοικίας για 12 έτη.

Ποιοι είμαστε;

Η Holistic Consulting Services αναλαμβάνει την κατάθεση της αίτησης στο αρμόδιο Δικαστήριο και την κήρυξη της πτώχευσης μέχρι την οριστική απαλλαγή σας από τις οφειλές.

Ποια είναι η προσέγγισή μας;

Η Holistic Consulting Services αναπτύσσει ένα τετραμερές μοτίβο για την αναγνώριση των αναγκών για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και τις ρυθμίσεις οφειλών, την κατάθεση αίτησης και την διαχείριση της υπόθεσης.

FAQ

Η διαχείριση οφειλών έναντι συνεργάσιμου οφειλέτη, η οποία δρομολογείται από τη σύγχρονη τραπεζική, προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες τακτοποίησης χρόνιων εκκρεμοτήτων που συνεπάγονται επισφάλεια τόσο του δανειστή όσο και του οφειλέτη.

 

Προς το συμφέρον ενός οφειλέτη που επιθυμεί να κλείσει μια ρύθμιση οφειλών στις οποίες επικαλείται αδυναμία να ανταποκριθεί, είναι να προχωρήσει σε μια διαπραγμάτευση με όρους συνεργασίας.

 

Δηλαδή, πρωτίστως, να συνεργαστεί για την εξακρίβωση των συχνά περίπλοκων και συσσωρευμένων υποχρεώσεων και να διευκολύνει μια ρεαλιστική αποτίμηση των δυνατοτήτων εξυπηρέτησης του χρέους.

Προαπαιτείται η υποβολή εξουσιοδότησης συμβούλου, η έγκριση της οποίας ενδέχεται να αποδειχθεί χρονοβόρα, σύμφωνα με τον διαχειριστικό φόρτο του δανειστή.

Ακολουθεί η διακίνηση δικαιολογητικών εγγράφων, δομημένων προτάσεων ρυθμίσεων και συνεχής διαπραγμάτευση πάνω σε δοσολόγια, ρευστοποιήσεις, μεταβιβάσεις και χρονοδιαγράμματα.

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης ολοκληρώνεται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης που προβλέπει:

 

  • συγκεκριμένο πλάνο αποπληρωμής
  • συγκεκριμένες προϋποθέσεις αναδιάρθρωσης της οφειλής, με λεπτομερείς προβλέψεις όσον αφορά την ταμειακή της εξυπηρέτηση
  • συμφωνίες δέσμευσης ή αποδέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.
0
+
Υποθέσεις εταιριών
0
%
Επιτυχία

FAQ

Αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο που μπορεί να υπαχθεί σε πτώχευση και κάθε νομικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εάν έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών (ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1 Ιουλίου 2016) ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) ή άλλο ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του.

Για να υπαχθεί κάποιος στον εξωδικαστικό μηχανισμό, οι συνολικές του οφειλές θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ.

Όχι, καθώς, όπως ορίζει ο νόμος, η επιχείρηση σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης είχε: α) θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, εάν πρόκειται για οφειλέτη που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή β) θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, εάν πρόκειται για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Στη διαδικασία δεν μπορούν να υπαχθούν:
*    πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικά ιδρύματα και πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και υποκαταστήματα αλλοδαπών τέτοιων ιδρυμάτων και παρόχων που λειτουργούν στην Ελλάδα,
*    Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων, και οι διαχειριστές αυτών,
*    ασφαλιστικές εταιρείες,
*    φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4307/14 (αναφορικά με την έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων) ή του Πτωχευτικού Κώδικα, ή έχουν υπαχθεί στις ως άνω διαδικασίες, ή έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, ή βρίσκονται σε διαδικασία λύσης/εκκαθάρισης, ή έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ένα από τα προβλεπόμενα στον νόμο αδικήματα (π.χ. φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, κ.λπ.).

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο μηνών και η λύση θα δίνεται αυτοματοποιημένα βάσει ειδικού αλγορίθμου υπολογίζοντας την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

Αναφορικά με τη ρύθμιση οφειλών προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης σε έως 240 δόσεις, ενώ ως προς τα πιστωτικά ιδρύματα ο αριθμός των δόσεων μπορεί να φθάσει έως τις 420 δόσεις.

Είναι χρήσιμο να διευκρινιστεί ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ρύθμισης με κάποιον ή κάποιους πιστωτές. Πρόκειται για ρύθμιση του συνόλου των οφειλών (Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Εφορία).

Προβλέπεται αυτή η δυνατότητα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη πρότασης από τους πιστωτές. Το αίτημα θα πρέπει να γίνει δεκτό από την πλειοψηφία των χρηματοδοτικών φορέων. Αν γίνει δεκτό, τότε ορίζεται διαπιστευμένος διαμεσολαβητής εξειδικευμένος στη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. Αν η διαμεσολάβηση δεν οδηγήσει σε συμφωνία εντός 30 ημερών από την υποβολή του αιτήματος, λήγει χωρίς δυνατότητα χωρίς δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που βρίσκεται σε παύση πληρωμών, όταν δηλαδή αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές του υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών του ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.