Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

H Holistic Consulting Services σας παρέχει τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση και διαχείριση, μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών της που βρίσκονται in-house, όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τις Τράπεζες όπως ανοίγματα λογαριασμών, e-commerce, χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και φυσικώς προσώπων, Leasing, Factoring, ρυθμίσεις και αναδιαρθρώσεις δανείων κτλ.. Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες μας παρέχουν όλο το φάσμα των υπηρεσιών στον τομέα των ασφαλειών, είτε αφορούν φυσικά πρόσωπα είτε επιχειρήσεις (Ασφάλειες Γενικής Αστικής Ευθύνης, Ασφαλίσεις Ζωής, Επενδυτικά προϊόντα, Ασφάλειες Πιστώσεων και Εμπορευμάτων, Εξοπλισμού κτλ.).

Παράλληλα, γνωρίζοντας πόσο ζωτικής σημασίας είναι η χρηματοδότηση επιχειρήσεων, αναλαμβάνουμε την έγκαιρη ενημέρωσή σας σχετικά με νέα προγράμματα, την υποβολή των αιτήσεων, αλλά και την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων με γνώμονα την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Η ολοκληρωμένη χρηματοοικονομική στρατηγική, που σας παρέχουμε, αποτελεί το διαβατήριο για την κατοχύρωση της χρηματικής ενίσχυσης. Αναλύοντας την υφιστάμενη κατάσταση της επιχείρησής σας και αξιολογώντας την προβλεπόμενη ανάπτυξή της, συμβάλλουμε στην άρτια υποβολή αιτήσεων στους εν δυνάμει χρηματοδότες σας.

Συμμετοχή σε προγράμματα επενδυτικών ενισχύσεων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ)

Διαθέτοντας πολυετή επιχειρηματική τεχνογνωσία, έχουμε τη δυνατότητα να αποκωδικοποιούμε οποιαδήποτε ανάγκη και να δημιουργούμε αξία σε κάθε επενδυτικό σχέδιο. Αντιμέτωποι με την πρόκληση ραγδαίων αλλαγών και την ευκαιρία του ψηφιακού μετασχηματισμού, ακολουθούμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην υποστήριξη των δράσεων που ξεκινούν με το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 και τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2022-2027.

Η ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ →

 • Συνεργασία για τη διαμόρφωση μιας επενδυτικής πρότασης σύμφωνα με τις κεφαλαιακές ανάγκες και τους αναπτυξιακούς στόχους της εταιρείας

 

 • Καθοδήγηση στο πλέγμα των προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και αναζήτηση του βέλτιστου μείγματος επιδότησης-χρηματοδότησης

 

 • Συγκέντρωση του φακέλου και υποβολή του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ρυθμιστικού πλαισίου

 

 • Παρακολούθηση, συμβουλευτική και προέλεγχος συμμόρφωσης με τις διαδικασίες κατά την υλοποίηση της επένδυσης και μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την τελική εκταμίευση του συνολικού ποσού της προβλεπόμενης ενίσχυσης, με υποστήριξη στο στάδιο της επαλήθευσης του επενδυτικού έργου

FAQ

Μια επιχειρηματική ιδέα είναι σίγουρα ένα δυνατό χαρτί στα χέρια του επενδυτή. Στη λογική της διαχείρισης του επιχειρηματικού κινδύνου, δικλίδα ασφαλείας αποτελεί ένα προσεκτικά μελετημένο επενδυτικό σχέδιο, σύμφωνα:

 

 • με τις προϋποθέσεις που θέτει το ρυθμιστικό πλαίσιο (νόμος/προκήρυξη δράσης),

 

 • με τη διαδικασία που αποτελεί τον οδικό χάρτη της υλοποίησης (ψηφιακή παρακολούθηση του έργου), και

 

με τις παραμέτρους ποσοτικών/ποιοτικών αναλύσεων που θα ανατροφοδοτήσουν τις αναπτυξιακές στοχοθεσίες της εταιρείας και, μεσοπρόθεσμα, τις παραμετροποιήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση (ανθεκτικότητα υπό όρους διασυνδεδεμένης οικονομίας).

Το πλέγμα ενισχύσεων της επιχειρηματικότητας κατ’ αρχήν επιδοτεί την επενδυτική πρόταση, δηλαδή «επιστρέφει» στον επενδυτή μέρος των κεφαλαίων που διαθέτει για την εφαρμογή της.

 

Μπορεί να διευκολυνθεί με κάποιο σχήμα χρηματοδότησης από πιστωτικό φορέα, ενδεχομένως σε συνδυασμό με πόρους από ειδικό ταμείο στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών εγγράφων γίνεται σε συνεργασία με στελέχη ή συνεργάτες της εταιρείας που παρέχουν λογιστική, τεχνική μηχανική ή νομική υποστήριξη.

 

Η υποβολή του φακέλου γίνεται ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που τρέχει στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα μέχρι την έγκριση της επενδυτικής πρότασης.

Η έγκριση της επενδυτικής πρότασης δίνει στον επενδυτή τη δυνατότητα να προχωρήσει στην υλοποίηση έχοντας την προσδοκία της ενίσχυσης με τον τρόπο και μέχρι του ποσού που προβλέπεται.

 

Η διατήρηση σχέσης συνεργασίας και συμβουλευτικής υποστήριξης θα μπορεί να εξυπηρετήσει τη λήψη αποφάσεων στο στάδιο της υλοποίησης, ώστε οι εργασίες:

 

 • να τηρούν τους όρους συμμόρφωσης (π.χ. επιλεξιμότητα δαπανών, ορθότητα και πληρότητα παραστατικών),

 

 • να αντιστοιχούν στις περιγραφές των αντικειμένων επένδυσης για τα οποία δόθηκε η έγκριση, και

 

 • να μπορούν συνεπώς να θεμελιώσουν ενδιάμεση ή τελική αίτηση ενίσχυσης (π.χ. εκταμίευση).

 

Και αυτό, μέχρι το στάδιο επαλήθευσης του έργου, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να απαιτηθεί από την αρμόδια αρχή η επιστροφή ποσών που ήδη καταβλήθηκαν, κάτι που θα ανέτρεπε εκ των υστέρων τον επενδυτικό σχεδιασμό.

Διαμεσολάβηση για ρύθμιση δανείου

Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αξιοποιούμε τη μακρόχρονη εμπειρία μας στη διαπραγμάτευση και το κλείσιμο συμφωνιών ρύθμισης για εκκρεμείς οφειλές σε τραπεζικούς οργανισμούς και εξασφαλίζουμε μια δεύτερη ευκαιρία σε ιδιώτες και επιχειρηματίες.

Η ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ →

 • Συνεργασία για την εξακρίβωση συμβατικών υποχρεώσεων, εξασφαλίσεων των απαιτήσεων και γεγενημένων οφειλών έναντι ενός ή περισσότερων δανειστών
 • Επικοινωνία με τον δανειστή/διαχειριστή του δανείου προς αναζήτηση αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας για ρύθμιση
 • Διαμόρφωση προτεινόμενης ρύθμισης, αντιπρόταση προσφερόμενης ρύθμισης και παρακολούθηση της διαδικασίας μέχρι την οριστικοποίηση της ρύθμισης της οφειλής

FAQ

Η διαχείριση οφειλών έναντι συνεργάσιμου οφειλέτη, η οποία δρομολογείται από τη σύγχρονη τραπεζική, προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες τακτοποίησης χρόνιων εκκρεμοτήτων που συνεπάγονται επισφάλεια τόσο του δανειστή όσο και του οφειλέτη.

 

Προς το συμφέρον ενός οφειλέτη που επιθυμεί να κλείσει μια ρύθμιση οφειλών στις οποίες επικαλείται αδυναμία να ανταποκριθεί, είναι να προχωρήσει σε μια διαπραγμάτευση με όρους συνεργασίας.

 

Δηλαδή, πρωτίστως, να συνεργαστεί για την εξακρίβωση των συχνά περίπλοκων και συσσωρευμένων υποχρεώσεων και να διευκολύνει μια ρεαλιστική αποτίμηση των δυνατοτήτων εξυπηρέτησης του χρέους.

Προαπαιτείται η υποβολή εξουσιοδότησης συμβούλου, η έγκριση της οποίας ενδέχεται να αποδειχθεί χρονοβόρα, σύμφωνα με τον διαχειριστικό φόρτο του δανειστή.

Ακολουθεί η διακίνηση δικαιολογητικών εγγράφων, δομημένων προτάσεων ρυθμίσεων και συνεχής διαπραγμάτευση πάνω σε δοσολόγια, ρευστοποιήσεις, μεταβιβάσεις και χρονοδιαγράμματα.

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης ολοκληρώνεται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης που προβλέπει:

 

 • συγκεκριμένο πλάνο αποπληρωμής
 • συγκεκριμένες προϋποθέσεις αναδιάρθρωσης της οφειλής, με λεπτομερείς προβλέψεις όσον αφορά την ταμειακή της εξυπηρέτηση
 • συμφωνίες δέσμευσης ή αποδέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.

Χρηματοδότηση/ Τραπεζικά προϊόντα

Διευκολύνουμε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση με προϊόντα της σύγχρονης τραπεζικής και υποστηρίζουμε ενεργά τη βιωσιμότητα επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και σχεδιασμών που θα δώσουν νέες δυνατότητες για ένα δυναμικό περιβάλλον ανάπτυξης.

Η ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ →

 • Συνεργασία για την αποτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών στο πλαίσιο επιχειρηματικής δράσης της εταιρείας
 • Αναζήτηση της βέλτιστης χρηματοδοτικής λύσης ανάμεσα σε διαθέσιμα τραπεζικά προϊόντα
 • Επικοινωνία με την πιστώτρια τράπεζα για τη συγκέντρωση του φακέλου των δικαιολογητικών και την επιτυχή διεκπεραίωση της διαδικασίας μέχρι την έγκριση της χρηματοδότησης

FAQ

Οι κεφαλαιακές ανάγκες αποτιμώνται σε συνεννόηση με τον επιχειρηματία, λαμβάνοντας υπόψη:

 

 • την αναπτυξιακή του στρατηγική
 • τον αναλυτικό σχεδιασμό εταιρικών δράσεων όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στο business plan
 • εμπεριστατωμένη κοστολόγηση συγκεκριμένων εργασιών βάσει χρονοδιαγράμματος
 • βραχυπρόθεσμες ή έκτακτες ταμειακές υποχρεώσεις

Μια χρηματοδοτική λύση που εξασφαλίζει ανταγωνιστικό επιτόκιο και χρονικό περιθώριο, πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την περίοδο εξυπηρέτησης της αναλαμβανόμενης οφειλής, ενδεχομένως σε συνδυασμό με πόρους από ειδικό ταμείο στήριξης της επιχειρηματικότητας.

 

Η διεκπεραίωση της διαδικασίας της έγκρισης γίνεται σε συνεννόηση με τον επιχειρηματία και αφορά:

 

 • συγκέντρωση φακέλου οικονομικών στοιχείων, δηλώσεων και άλλων δικαιολογητικών εγγράφων
 • δεσμευτικές γνωστοποιήσεις πάνω σε διαδικασίες ψηφιακής τραπεζικής που θα υποστηρίξουν το επιλεγμένο σχήμα χρηματοδότησης
 • υπογραφή δανειακής σύμβασης με παροχή εγγυήσεων.

Business Plan

Δίνουμε αξία στο επιχειρηματικό σας εγχείρημα δημιουργώντας ένα εξατομικευμένο πλάνο για την οικονομική σας μεγέθυνση. Μέσα από τη μεθοδική και πολυδιάστατη ανάλυση επιχειρηματικών σχεδίων, μεταφέρουμε την πολυετή μας τεχνογνωσία και αναβαθμίζουμε το δημιουργικό όραμα κάθε σύγχρονου επιχειρηματία.

Η ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ →

 • Το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για την πραγματοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας και, στην πράξη, την υπολογιστική διασύνδεση λειτουργίας της εταιρείας με μοντελοποίηση των χρηματοροών της και παραμετροποίηση των οικονομικών της μεγεθών. 

   

  Παρουσιάζει μια σύμπτυξη τόσο των λειτουργικών δράσεων όσο και της εταιρικής κουλτούρας της επιχείρησης. 

   

  Το business plan αποτελεί ένα πρώτο βήμα για μια ολιστική προσέγγιση στο επιχειρείν.  

FAQ

 • Αναζήτηση επενδυτών ή αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας 
 • Υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση από πιστωτικό φορέα 
 • Επιχειρησιακή στοχοθεσία και προγραμματισμός υλοποίησης 
 • Έναρξη επιχείρησης (σε περίπτωση νεοσύστατης εταιρείας) 
 • Αξιολόγηση νέων επιχειρησιακών προϊόντων 
 • Σύμπτυξη του επενδυτικού σχεδίου 
 • Παρουσίαση ιδρυτή και εταιρικής ηγεσίας 
 • Παρουσίαση επιχειρησιακού προϊόντος ή υπηρεσίας 
 • Παρουσίαση και ανάλυση της αγοράς και του ανταγωνισμού 
 • Διάθεση και marketing του επιχειρησιακού προϊόντος ή υπηρεσίας 
 • Οργάνωση και προσανατολισμός δικτύου συνεργατών 
 • Διαχείριση κινδύνων 
 • Κεφαλαιακές απαιτήσεις 
 • Οικονομικό πλάνο 
 • Στρατηγική στοχοθεσία 
 • Θέτει εταιρικά ορόσημα  
 • Συγκεκριμενοποιεί και οριοθετεί τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
 • Χαρτογραφεί τις ανάγκες της αγοράς  
 • Εμπεδώνει μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξης  
 • Προεξοφλεί μελλοντικές οικονομικές ανάγκες  
 • Δημιουργεί ένα ελκυστικό προφίλ για την επιχείρηση